O nas Program REKRUTACJA kontakt

Założenia programowe

W oparciu o nową podstawę programową oraz wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka sformułowane zostały cele programu dydaktyczno-wychowawczego I Akademickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Tomyślu. Wyznaczają one kierunki działań dydaktycznych
i wychowawczych oraz zamierzone osiągnięcia, czyli postawy i zachowania, które należy wzmocnić lub wykształcić. Zakładają one rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka: intelektualnej jak i emocjonalnej.


Głównymi celami stawianymi w pracy pedagogicznej są:

 • dbałość o rozwój intelektualny, zdobywanie umiejętności oraz wiedzy o otaczającym nas świecie poprzez czynny udział dziecka w poznawaniu rzeczywistości, przy aktywnym wsparciu nauczyciela-przewodnika,
 • wpajanie podstawowych norm społecznych i moralnych, kładzenie nacisku na więzi rodzinne i kontakty koleżeńskie,
 • rozbudzenie ciekawości poznawczej dziecka, przez różnorodną stymulację, realizowaną w czasie zajęć obowiązkowych a także w czasie wolnym od zajęć.
 • kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie,
 • kształtowanie samodzielności,  pobudzanie do aktywnego działania,
 • nauka tolerancji i szacunku,
 • rozbudzenie wrażliwości na piękno i sztukę,
 • usportowienie uczniów.

 

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • naukę w 10 - 20 - osobowych klasach, 
 • wysoki poziom nauczania,
 • naukę języka angielskiego, 
 • wykorzystanie najnowszych podręczników i programów edukacyjnych, 
 • zajęcia sportowe: pływania, judo, taniec,
 • warsztaty artystyczne, 
 • koła zainteresowań, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci,
 • zajęcia wyrównawcze na każdym etapie edukacyjnym,
 • pomoc logopedy i pedagoga szkolnego, 
 • wysokie kompetencje kadry pedagogicznej,